Wat gaan we doen?

Op deze pagina leest u alle stappen die worden genomen om tot een goed plan voor een vernieuwde Bloemwijk te komen. Alle stappen zijn doorlopen.

Het stedenbouwkundig ontwerp is klaar en de aannemer is gekozen! Jorritsma Bouw verzorgd de herstructurering in de Bloemwijk.

Jorritsma Bouw heeft de woningplattegronden aan de leden van de Klankbordgroep en de werkgroep wonen getoond. Op dit moment is Jorritsma druk bezig om de woningplattegronden te optimaliseren. Zodra deze klaar zijn ontvangen alle bewoners een compleet informatieboekje zodat zij zich kunnen voorbereiden op het woonwensengesprek dat zal starten eerste kwartaal 2021!

 • Stap 1 Bewonersavond introductie

  De eerst stap waren de bewonersavonden op 11 en 12 juli 2017. Op deze avonden hebben we verteld wat de aanleiding is voor het traject, hoe het proces eruitziet, wat de uitgangspunten zijn, welke partijen er ondersteuning verlenen aan Van Alckmaer en op welke manier we willen samenwerken met de bewoners.

 • Stap 2 Onderzoek

  Omdat Van Alckmaer wilde weten wat de technische staat van de woningen in Bloemwijk is, is onderzoek gedaan naar de bouwkundige en technische staat van de woningen van Van Alckmaer in het plangebied. Na een eerste visueel onderzoek in het najaar van 2017 is vervolgens een verdergaand constructief onderzoek uitgevoerd, wat half februari 2018 was afgerond. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u bij Verslagen.

 • Stap 3 Individueel huisbezoek

  Tevens is in het najaar van 2017 een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De informatie die hieruit is voortgekomen, wordt meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk. Een samenvatting van dit onderzoek vindt u bij Verslagen.

 • Stap 4 Bewonersavond resultaten onderzoek

  Nadat de onderzoeken waren afgerond, heeft Van Alckmaer de resultaten bestudeerd en besloten dat de woningen in het plangebied worden gesloopt. Tijdens twee bewonersavonden op 20 en 22 februari 2018 zijn de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd aan de bewoners. Een kort verslag van deze avonden vindt u bij Verslagen.

 • Stap 5 Sociaal Plan

  Van Alckmaer heeft samen met de Klankbordgroep en de Woonbond een Sociaal Plan opgesteld. In het Sociaal Plan staan de rechten en plichten van de bewoners. Iedere huurder binnen het plangebied heeft op donderdag 25 april 20219 een samenvatting van het Sociaal Plan en het volledige Sociaal Plan in een bewaarmap ontvangen.

 • Stap 6 Inspiratiesessies

  Tijdens de inspiratiesessies inventariseren we ideeën voor de wijk samen met de bewoners die hebben aangegeven actief te willen meedenken. Elke bewoner binnen het plangebied kon zich aanmelden tot 16 mei 2019. De inspiratiesessies zijn gehouden op maandag 27  en dinsdag 28 mei 2019.

 • Stap 7 De werkgroepen

  Na de inspiratiesessies zijn er werkgroepen gevormd. Bewoners konden zich opgeven voor de vier verschillende thema’s. Er waren 4 thema werkgroepen;

  • Openbare ruimte en groen
  • Sociaal, ontmoeten en voorzieningen
  • Wonen en woonvormen
  • Duurzaamheid en energie

  Deze werkgroepen vormen een verdieping van de inspiratiesessies. De werkgroepen komen in de periode van september tot en met november 2019 ongeveer 2 á 3 keer bij elkaar. Alle ideeën zijn meegenomen in het masterplan.

 • Stap 8 - uitwerken masterplan

  De stedenbouwkundig  heeft met alle input van bewoners en stakeholders een concept masterplan geformuleerd.

 • Stap 9 Presentatie masterplan

  Op 19 december 2019 is het concept masterplan tijdens een inloopbijeenkomst in de Vest gepresenteerd. Met de wensen die bewoners en omwonenden aan Van Alckmaer hebben meegegeven is gewerkt aan het definitief masterplan.

 • Stap 10 Masterplan definitief

  Op maandag 9 maart 2020 tussen 16.00 en 20.00 uur was iedereen uitgenodigd om het definitief masterplan in het ontmoetingscentrum aan de Eikelenbergstraat te bekijken.

 • Stap 11 De aanemer selecteren

  Vanaf mei 2020 is gestart met de aanbestedingsprocedure. In augustus 2020 is Jorritsma Bouw unaniem gekozen. Zij gaan de woningen slopen en bouwen in de Bloemwijk.

 • stap 12 Vaststellen van de woningplattegronden

  Op dit moment wordt er gesleuteld aan de woningplattegronden. De concept woningplattegronden zijn aan de werkgroep Wonen en de Klankbordgroep getoond. De opmerkingen en wensen zijn doorgegeven aan de aannemer.

 • Stap 13 De woonwensengesprekken

  Begin 2021 starten de woonwensengesprekken met alle bewoners. Voordat het gesprek plaatsvindt ontvangen alle bewoners een informatiepakket. Hierin staan o.a. de definitieve woningplattegronden en de fasering.

 • Stap 14: Voorlopige toewijzing nieuwe woning

  Na de woonwensgesprekken zal u een voorlopige toewijzing krijgen voor de nieuwe woning. Zodat iedereen weet waar naar uitgekeken kan worden.